Ja uzskatāt, ka persona ir prettiesiski apstrādājusi jūsu personas datus, jūs varat lūgt administratīvā pārkāpuma procedūras vai kriminālprocesa uzsākšanu saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu vai Kriminālprocesa likumu.

Administratīvais pārkāpums

Ja persona ir prettiesiski apstrādājusi jūsu personas datus, jūs, iesniedzot iesniegumu Datu valsts inspekcijai, varat lūgt, lai tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma procedūra. Savā iesniegumā jums jānorāda, kādas prettiesiskas darbības datu lietotājs veicis, jāsniedz pamatoti argumenti un jāpaskaidro, kāds kaitējums jums nodarīts.

Datu valsts inspekcija var lemt par administratīvā pārkāpuma procedūras uzsākšanu. Šādā gadījumā tā ar jums sazināsies un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītam par cietušo lietā.

Noziedzīgs nodarījums

Ja videonovērošana veikta un/vai videoieraksti apstrādāti prettiesiski un līdz ar to jums ir nodarīts būtisks kaitējums, šāda rīcība var tikt atzīta par noziedzīgu nodarījumu. Būtisks kaitējums var tikt konstatēts tad, ja ne tikai ir pārkāptas jūsu tiesības kontrolēt savu personas datu izmantošanu, bet jums ir nodarīts arī būtisks finansiāls zaudējums. Šādā gadījumā jūs, iesniedzot iesniegumu izmeklēšanas iestādei vai prokuratūrai, varat lūgt, lai tiek uzsākts kriminālprocess. Savā iesniegumā jums jānorāda, kādas prettiesiskas darbības attiecīgā persona veikusi, jāsniedz pamatoti argumenti un jāpaskaidro, kāds kaitējums jums nodarīts.

Izmeklētājs vai prokurors var lemt par kriminālprocesa uzsākšanu. Šādā gadījumā viņš ar jums sazināsies un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītam par cietušo lietā un pieprasīt kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, ko esat cietis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma