Jūsu bērnam ir tiesības uz izglītību, un šīs tiesības pieder pie cilvēktiesībām. Izglītība dod jūsu bērnam iespēju kļūt par neatkarīgu, pilnībā attīstītu personību un sabiedrības locekli. Jums, vecākiem, ir svarīga loma jūsu bērna izglītības nodrošināšanā. Pirmkārt, jūs savam bērnam dodat padomus un savu iespēju robežās viņu izglītojat, un, otrkārt, jūs palīdzat savam bērnam īstenot tiesības uz izglītību ārpus ģimenes, piemēram, izvēloties viņam piemērotu izglītības iestādi.

Bērna tiesības uz izglītību

Bērna tiesības uz izglītību garantē:

  • tiesības uz pieeju valsts izveidotai un apstiprinātai izglītības iestādei
  • tiesības iegūt apliecinājumu par apgūto izglītību

svarīgi Latvijā katram bērnam ir pienākums apgūt pirmsskolas un pamata izglītību. 

Ja jūsu bērnam ir funkcionāla invaliditāte, viņam jābūt pieejamām tādām izglītības programmām, kas atbilst viņa vajadzībām.

Bezmaksas pamata un vidējā izglītība

Latvijas konstitūcija  – Satversme – garantē jūsu bērnam valsts apmaksātu pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību, kā arī arodizglītību. Tas gan neattiecas uz privātām izglītības iestādēm. 

Bezmaksas izglītība nozīmē arī to, ka valsts finansiāli nodrošina izglītības apguvei nepieciešamos skolas piederumus diezgan lielā daudzumā. Šādi skolas piederumi ir, piemēram, mācību literatūra (mācību grāmatas, uzdevumu burtnīcas un daiļliteratūra), uzskates materiāli, didaktiskās spēles, elektroniskie līdzekļi, iekārtas, instrumenti un sporta aprīkojums. Savukārt vecāku pienākums ir nodrošināt savu bērnu ar individuālajiem skolas piederumiem, tādiem kā kancelejas preces, īpašs apģērbs (piemēram, sportam vai ķīmijas stundām), un materiāliem, kas nepieciešami īpašiem mācību priekšmetiem, tādiem kā mājturība vai tehniskās zinātnes. 

Mācību valoda

Tiesības uz izglītību negarantē tiesības pieprasīt, lai jūsu bērns varētu apgūt mācību vielu dzimtajā valodā vai citā jūsu pašu izraudzītā valodā. Latvijā bērniem izglītība tiek nodrošināta oficiālajā valsts valodā, un tā ir latviešu valoda. Tomēr pastāv arī daži izņēmumi.

Atsevišķus mācību priekšmetus, kuru skaits ir noteikts, bērns var apgūt savā dzimtajā valodā, ja valsts to ir atzinusi par mazākumtautības valodu. Tādējādi Latvijā valsts finansē izglītību krievu, poļu, ukraiņu, igauņu, lietuviešu un baltkrievu valodā, kā arī ivritā. Piemēram, vidusskolā ne vairāk kā 2/5 no visiem mācību priekšmetiem var apgūt mazākumtautības valodā. Arī dažus valsts eksāmenus var kārtot mazākumtautības valodā. Tomēr Latvijā izglītības procesa pamats ir latviešu valoda.

Bērna domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība

Jūsu bērnam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Jūs, vecāki, par sava bērna reliģisko pārliecību esat atbildīgi tikai līdz brīdim, kad viņš sasniedz 14 gadu vecumu, jo no šā brīža viņš attiecīgo izvēli var izdarīt pats saskaņā ar likumā paredzēto.

Skolās kā daļa no izglītības procesa ir jāievēro sekulārisma un neitralitātes principi. Tas nozīmē, ka mācību programmā iekļautā informācija un zināšanas skolēniem jāsaņem objektīvā, kritisku domāšanu veicinošā un daudzpusīgā formā, turklāt mierīgā, no pārmērīga prozelītisma (savas ticības sludināšana) brīvā atmosfērā. Nodrošinot šo principu ievērošanu, skola var aizliegt skolēniem konkrēta veida reliģiskās izpausmes.

piemērs Aizliegums skolas telpās valkāt galvassegu vai sejas aizsegu ir pamatots, jo palīdz uzturēt sekulārisma un neitralitātes atmosfēru. Turklāt tas neliedz vecākiem tiesības vadīt savus bērnus pa pašu izraudzītās reliģiskās vai filozofiskās pārliecības ceļu.

Latvijā bērns var pēc savas izvēles apmeklēt vai nu kristīgās ticības mācības, vai ētikas stundas, vai arī apgūt abus šos priekšmetus. 

  • Kamēr jūsu bērns ir jaunāks par 14 gadiem, šī izvēle ir jāizdara jums (vai ieceltajam aizbildnim) kopīgi ar bērnu un par to jāinformē skola, iesniedzot attiecīgu pieteikumu ar jūsu (vai ieceltā aizbildņa) parakstu.
  • Pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas bērns pats izdara šo izvēli un par to informē skolu, iesniedzot pieteikumu ar savu parakstu, bet tam pievienojama arī jūsu (vai ieceltā aizbildņa) rakstveida piekrišana. 

Vecāku domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība

Tieši jūs, vecāki, esat vispirmām kārtām atbildīgi par savu bērnu audzināšanu un izglītošanu. Tātad jūs varat prasīt, lai jūsu bērna skola ievēro jūsu reliģisko un filozofisko pārliecību kā daļu no jūsu domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvības.

Tomēr ir skaidrs, ka vairākiem skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem lielākā vai mazākā mērā var piemist arī kāds ar jūsu pārliecību nesavienojams filozofisks vai reliģisks aspekts. Līdz ar to jūsu bērns audzināšanas un izglītošanas procesā var tiešā vai netiešā veidā saņemt arī attiecīgu filozofisku vai reliģisku informāciju. Jūsu domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība nedod jums tiesības pieprasīt, lai šāda informācija nekad netiktu jūsu bērnam sniegta, citādi jūsu bērna, kā arī citu bērnu izglītošana var izrādīties neiespējama.

Morāle & veselības mācība

Latvijas valsts ir noteikusi, ka bērna izglītībai jāsaskan ar morāles (tikumības)  principiem, kas atbilst tādām vērtībām kā laulība un ģimene, vides aizsardzība, drosme, godīgums utt., tātad attiecīgajiem morāles principiem ir jātiek iekļautiem un nostiprinātiem izglītības procesā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie principi nevis liedz, bet, gluži otrādi, liek jūsu bērnu izglītot arī veselības, citstarp seksuālās un reproduktīvās veselības, jautājumos. Obligātā izglītība seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, ko bērnam nodrošina izglītības iestāde, neierobežo vecāku tiesības sniegt savam bērnam padomus un vadīt viņu atbilstoši savai filozofiskajai pārliecībai.

Resursi

Atjaunots 22/09/2022