Sociālās drošības un atbalsta sistēma

Lai nodrošinātu ģimeņu labklājību, valsts ir radījusi un uztur sociālās drošības un atbalsta sistēmu, kuras ietvaros pieejams:

  • apmaksāts grūtnicības un dzemdību atvaļinājums
  • grūtnieču, jauno māmiņu un bērnu medicīniskā aprūpe
  • ģimenes un bērnu atbalsts un sociālie pabalsti, tai skaitā īpašs  atbalsts bērniem ar invaliditāti un bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības:

       - apgādnieka nāves gadījumā – pabalsts pārdzīvojušai personai un bāreņiem
       - slimības, darba traumas un invaliditātes pabalsts
       - bezdarbnieka pabalsts
       - pensijas

Jūs varat lūgt un saņemt konkrētu pabalstu, ja likums jums šādas tiesības paredz un jūs atbilstat visiem tā saņemšanai likumā noteiktajiem kritērijiem. Jūs varat lūgt pabalstu valsts iestādē, kas ir atbildīga par konkrētā pabalsta administrēšanu, – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – vai attiecīgajā savas pašvaldības departamentā. Ja kompetentā valsts iestāde prettiesiski noraida jūsu lūgumu, jūs varat tās lēmumu pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

piemērs Jums ir tiesības uz īpašu ikmēneša pabalstu, ja jums ir bērns ar invaliditāti. Ja šis pabalsts netiek izmaksāts, jums ir tiesības sūdzēties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un, ja tā noraida jūsu sūdzību, pārsūdzēt tās lēmumu administratīvajā tiesā.

Sociālo pabalstu apmērs

Ja konkrētu pabalstu paredz likums un jūs atbilstat tā saņemšanas kritērijiem, tad valstij ir pienākums jums šo pabalstu nodrošināt. Tomēr cilvēktiesības nenosaka nekādus standartus attiecībā uz šo sociālo pabalstu apmēru. Tas nozīmē, ka valsts var lemt par šo pabalstu apmēru un to regulāri pārskatīt, ņemot vērā dažādus faktorus, citstarp valsts vai pašvaldības budžeta resursus, kopējo ekonomisko situāciju, vidējos cilvēka iztikas izdevumus valstī un citus apstākļus. Tādējādi ģimenēm piešķiramo sociālo pabalstu apmēru nosaka valsts, bet tam jātiek regulāri pārskatītam un pakāpeniski palielinātam. 

piezīme Valstīm nevajadzētu samazināt sociālo pabalstu apmēru. Tomēr valsts var šos pabalstus samazināt, tai skaitā arī pabalstus ģimenēm, ārkārtējās situācijās, kad ir apdraudētas citu personu sociālās un ekonomiskās intereses, piemēram, ekonomiskās krīzes gadījumā. 

Par pabalstiem, kādus jums ir tiesības saņemt, varat uzzināt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, Valsts sociālo pabalstu likumā. Jūs varat sazināties ar kompetento valsts iestādi – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru – vai savu pašvaldību un lūgt padomu.

Resursi

Atjaunots 20/03/2022