Cilvēktiesību aspekti

Bērna un vecāka bioloģiskās saites juridiska atzīšana var ietekmēt katru pusi dažādos cilvēktiesību aspektos. Paternitātes procedūras parasti prasa konkurējošo cilvēktiesību un interešu rūpīgu samērošanu, paturot prātā to, ka bērna vislabākās intereses vienmēr ir prioritāras.

Juridiski atzītu bioloģisko saiti starp tēvu un bērnu aizsargā tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. No bērna skatpunkta viņš ir tiesīgs apzināt savu identitāti un atklāt patiesību par savu izcelsmi. No otras puses, vecāka ieinteresētību šādas saites juridiskā atzīšanā arī aptver tiesības uz privāto dzīvi.

Ir iespējamas arī citas ar dažādiem cilvēktiesību aspektiem saistītas situācijas.

Bērna vislabākās intereses

Bērna vislabāko interešu princips paredz, ka, pieņemot jebkādu lēmumu, kas ietekmēs bērnu, pirmām kārtām ir jāapsver bērna intereses. Šis princips tiek piemērots visiem lēmumiem arī paternitātes procedūru ietvaros.

Bioloģiskā saistība

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi aizsargā tiesības juridiski atzīt saiti starp bērnu un viņa bioloģisko vecāku.

svarīgi Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi negarantē bērna un vecāka bioloģiskās saites juridisku atzīšanu, ja šādas saites starp viņiem nav. Ja starp bērnu un vecāku nav bioloģiskas saites, viņu attiecības juridiski var tikt atzītas adopcijas ceļā.

piemērs Vienam partnerim nav tiesību uzsākt paternitātes procedūru savas paternitātes juridiskai atzīšanai attiecībā uz otra partnera bērnu, ja viņš nav bērna bioloģiskais tēvs. Šādās situācijās vecāka un bērna attiecības var nodibināt ar adopcijas procedūru.

Legālā prezumpcija un bioloģiskā realitāte

Persona, kas ir juridiski atzīta par tēvu, var apstrīdēt savu paternitāti, ja uzskata, ka nav bērna bioloģiskais tēvs. Juridiskā prezumpcija nedrīkst tikt vērtēta augstāk par bioloģisko realitāti. Kaut arī šāda prasība var novest pie ģimenes saišu sairšanas, tiesības apstrīdēt paternitātes pieņēmumu tiek aizsargātas kā tēva tiesības uz privāto dzīvi.

Ja bērna bioloģiskais tēvs uzskata, ka par bērna tēvu ir juridiski, bet  kļūdaini atzīts cits vīrietis, viņš var šo juridiski atzīto paternitāti apstrīdēt. Šādos gadījumos ļoti rūpīgi jāizvērtē  cilvēktiesību aspekti.

piemērs Juridiski atzītas paternitātes apstrīdēšana aizskar gan juridiski atzītā tēva, gan bērna tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, ja viņi vēlas savas ģimenes saites saglabāt. Tā var aizskart arī bērna vislabākās intereses saglabāt emocionālo līdzsvaru un pastāvošās ģimenes attiecības. No otras puses, bērns tomēr var būt ieinteresēts zināt savu izcelsmi, un šo interesi aizsargā viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Bioloģiskās saites pārbaudīšana

Paternitātes konstatēšanai tiesa var noteikt ekspertīzi, lai pārbaudītu iespējamā tēva DNS. Šāda tiesas noteikta ekspertīze ir saistošs pasākums. Kaut arī ekspertīze šādā procesā ir pieļaujama, tā aizskar iespējamā tēva fizisko integritāti un tiesības uz privāto dzīvi.

Ja iespējamais tēvs ir miris, jāņem vērā viņa radinieku interese mirušā ķermeņa neaizskaramībā un cieņa pret mirušajiem. Tomēr nevar uzskatīt, ka DNS paraugu ņemšana no miruša cilvēka nelabvēlīgi ietekmētu viņa privāto dzīvi.

Noilguma termiņš

Noilguma termiņš paternitātes noteikšanas procesā parasti aizsargā ģimenes attiecību tiesisko noteiktību un pabeigtību. No iespējamā tēva un viņa ģimenes locekļu skatpunkta raugoties, noilguma termiņš aizsargā viņu interesi izvairīties no prasībām sakarā ar seniem notikumiem.

Noilguma termiņš ģimenes attiecību tiesiskās noteiktības un pabeigtības aspektā aizsargā arī bērnu, ja tas, kurš vēlas panākt savas paternitātes atzīšanu, ir iespējamais bērna bioloģiskais tēvs.

Tomēr paternitātes prasības iesniegšanas termiņš var negatīvi ietekmēt bērna tiesības zināt savu izcelsmi un tiesības uz privāto dzīvi.

Paternitātes procedūru ilgums

Paternitātes procedūrām, tostarp juridiski atzītas paternitātes apstrīdēšanai, jānotiek saprātīgā termiņā. Ja šis noteikums nav ievērots, var būt pārkāptas tiesības uz taisnīgu un atklātu tiesas procesu saprātīgā termiņā.

Paternitātes noteikšanas procesa nepabeigšana saprātīgā termiņā un ar to saistītā nenoteiktība var negatīvi ietekmēt arī tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma