Izteiksmes brīvība un reputācija

Publiski pausta kritika vai skarbs viedoklis var negatīvi ietekmēt personu vai personu grupu, uz kuru tas attiecas, it īpaši tādā gadījumā, ja publiskotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nepatiesa. Nepatiesas un daļēji patiesas informācijas publiskošana, kas nodara kaitējumu personas vai personu grupas, vai uzņēmuma reputācijai, ir kvalificējama kā goda un cieņas aizskaršana. 

Strīdus gadījumā tiesa var noteikt ierobežojumus un sankcijas par informatīvu ziņojumu, kritisku vai dziļi aizvainojošu un pazemojošu viedokļu publiskošanu, ja tie nodara kaitējumu, ir nepatiesi vai nav pietiekami pamatoti ar faktiem. Šādā gadījumā izteiksmes brīvību drīkst ierobežot, lai aizsargātu citas personas, personu grupas vai uzņēmuma reputāciju, godu un cieņu.

Faktiskais pamats

Goda un cieņas aizskāruma gadījumā tiesa apsvērs, vai apstrīdētajam paziņojumam ir ticams pamats. Ja paziņojums ir sniegts kā faktu atspoguļojums, tad autoram vai izdevējam jāpierāda, ka attiecīgie fakti ir patiesi. Ja paziņojums ir sniegts kā viedoklis, autoram vai izdevējam jāpierāda, ka tam ir pietiekams faktiskais pamats.  

piemērs Ja jūs publiski paziņojat, ka kāda persona ir krāpusi savu laulāto, un šī persona uzskata, ka šis paziņojums ir kaitējis tās reputācijai, tā var jūs iesūdzēt tiesā par goda un cieņas aizskaršanu. Tiesā jums būs jāpierāda, ka jūsu rīcībā ir fakti, kas pamato attiecīgo paziņojumu.

Personas statuss un sabiedrības intereses

Kādi paziņojumi ir pieļaujami un kas tiek uzskatīts par pietiekamu faktisko pamatu, tas tiks izvērtēts katrā konkrētajā gadījumā. Pieļaujamās kritikas robežas un tās faktiskā pamata apjoms ir atkarīgs arī no iesaistītās personas statusa un ar šo statusu saistītajām sabiedrības interesēm. Ja paziņojums attiecas uz valsts amatpersonu vai sabiedrībā zināmu personu, kura uzvedība un rīcība ir saistīta ar lielu sabiedrības interesi, tā faktiskā pamata pietiekamība tiks vērtēta pielaidīgāk nekā tiktu vērtēta uz sabiedrībai mazpazīstamu privātpersonu attiecināta paziņojuma faktiskā pamata pietiekamība. 

piemērs Paziņojums par to, ka konkrēts politiķis varētu būt nonācis interešu konflikta situācijā, pat ja nav balstīts uz absolūti pārliecinošiem pierādījumiem, tomēr tiks vērtēts pielaidīgāk nekā līdzīgs paziņojums par kādu privātpersonu.

Likumīgi ierobežojumi

Visiem tiesas piemērotajiem pasākumiem vai piespriestajiem sodiem, kas ierobežo autora vai izdevēja izteiksmes brīvību, jābūt likumīgiem. Tas nozīmē, ka pasākumam vai sodam jābūt:

  • noteiktam saskaņā ar likumu; 
  • noteiktam ar likumīgu mērķi aizsargāt citu personu godu un cieņu;
  • nepieciešamam un samērīgam. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt vairāk par aspektiem, kas ir svarīgi neslavas celšanas gadījumos.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma