Ja tiesa ir atzinusi, ka jūs esat pārkāpis pieļaujamās kritikas robežas un aizskāris citas personas godu un cieņu, tad jums piemērotajam sodam jābūt samērīgam ar jūsu pārkāpumu. Pārāk bargi sodi var pārkāpt izteiksmes brīvību pat tad, ja jūsu izteikumi ir atzīti par goda un cieņas aizskārumu. 

piemērs Par godu un cieņu aizskarošiem izteikumiem tiesas noteiktā kompensācija nedrīkst būt tik liela, lai novestu plašsaziņas līdzekli līdz bankrotam vai atturētu žurnālistu no turpmākām reportāžām par sabiedrību interesējošiem jautājumiem.

Civiltiesiskie tiesību aizsardzības līdzekļi: kompensācija, atvainošanās, informācijas atsaukšana

Goda un cieņas aizskāruma lietās visbiežāk tiek izmantoti civiltiesiskie tiesību aizsardzības līdzekļi, tostarp naudas kompensācija, pienākums atsaukt godu un cieņu aizskarošos izteikumus vai atvainošanās. Izvēloties tiesību aizsardzības līdzekli vai nosakot kompensācijas apmēru, tiesai ir jālīdzsvaro personas reputācijai nodarītā kaitējuma smagums ar kaitējuma nodarītāja izteiksmes brīvības svarīgumu. 

piemērs Ja pēdējās instances tiesa piespriež tādu kompensāciju, kuras apmērs gandrīz četras reizes pārsniedz lielākās līdz šim goda un cieņas aizskāruma lietā tiesas piespriestās kompensācijas apmēru, šāda sankcija nav samērīga, ja vien tās apmēru neattaisno kādi īpaši apstākļi. 

Kriminālsodi

Kriminālsodi goda un cieņas aizskāruma lietās var tikt piemēroti vienīgi izņēmuma gadījumos un ļoti piesardzīgi. Kriminālsods ir visbargākais sods, tāpēc var tikt piemērots tikai par visnopietnākajiem pārkāpumiem, piemēram, izteikumiem, kas vērsti uz naida vai vardarbības izraisīšanu. 

Pat par šādiem pārkāpumiem kriminālsodi piemērojami tikai izņēmuma kārtā, jo var atturēt plašsaziņas līdzekļus no turpmākas sava uzdevuma pildīšanas.

Latvijas Krimināllikums paredz kriminālsodu vienīgi par neslavas celšanu. Par neslavas celšanu var tikt atzīti tādi godu un cieņu aizskaroši izteikumi, kuri ir tīši, kuros ir nepatiesi fakti un kuri pausti publiski vai plašsaziņas līdzeklī. Taču arī šādos gadījumos kriminālsods tiek piemērots izņēmuma kārtā. Valsts varas iestādēm jāpierāda, ka ir nepieciešams kriminālsods un ar mazāk ierobežojošām sankcijām, piemēram, civilās tiesvedības rezultātā piespriežamu naudas kompensāciju, būs par maz. 

Resursi

Atjaunots 20/11/2018