Izteiksmes brīvības ierobežojumam ir jābūt likumīgam, un tam ir jābūt izņēmumam, ko piemēro atsevišķos gadījumos. Tāpēc policijai, tiesām, valsts varas iestādēm un pat privātajām sabiedrībām un organizācijām jāpierāda, ka ikviens to ieviestais ierobežojošais pasākums ir:

  • noteikts ar likumu vai saskaņā ar likumu;
  • noteikts ar likumīgu mērķi;
  • nepieciešams  šā likumīgā mērķa sasniegšanai un
  • samērīgs.

Uzziniet vairāk par šiem kritērijiem:

Tiesiskais pamats

Jebkura ierobežojoša pasākuma pamatā jābūt likumam. Tas nozīmē, ka policija vai pat darba devējs jūsu izteiksmes brīvību drīkst ierobežot vienīgi likumā paredzētos gadījumos.

piemērs Latvijas Krimināllikumā ir paredzēts sods par naida kurināšanu pret vienalga kādu etnisko grupu.

piemērs Saskaņā ar Latvijas Darba likumu darba devējs drīkst pieņemt iekšējos darba kārtības noteikumus, kas aizliedz izpaust informāciju, kura iegūta, veicot darba pienākumus, tomēr darba devējs nedrīkst jums šādu ierobežojumu uzlikt vienīgi uz iekšēju rīkojumu, nevis likuma pamata.

Likumīgais mērķis

Ikviens ierobežojošs pasākums var tikt ieviests tikai ar likumīgu valsts aizsargātu mērķi. Šādi mērķi ir norādīti tiesību aktos, piemēram, Latvijas Republikas Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

piemērs Ierobežojumus var uzlikt, lai nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu, aizsargātu citu personu tiesības un intereses, novērstu nekārtības vai noziegumus utt.

Nepieciešamība

Jebkurš ierobežojošs pasākums var tikt ieviests vienīgi tad, ja tas patiešām ir nepieciešams likumīgā mērķa sasniegšanai. Valsts varas iestādēm ir pienākums pierādīt šādu nepieciešamību.

piemērs Ja esat tiesnesis, tad nedrīkstat būt politiskas partijas biedrs – šā ierobežojuma pamats ir nepieciešamība nodrošināt tiesas objektivitāti. Savukārt policistiem šāds ierobežojums nav noteikts, jo policijas darbības nodrošināšanai tas nav nepieciešams.

Samērīgums

Pirmkārt, ikvienam ierobežojošam pasākumam jābūt samērīgam ar tā likumīgo mērķi. Tas nozīmē, ka jūsu tiesībām izteikties jābūt līdzsvarotām ar visām citām valsts aizsargātajām tiesībām un interesēm.

piemērs Tiesai jāpierāda, kāpēc publiskas personas privātās dzīves aizsardzība konkrētā gadījumā ir svarīgāka par sabiedrības interesēm saņemt jūsu publiskoto informāciju.

Otrkārt, ne tikai ierobežojumam, bet arī par tā neievērošanu uzliktajam sodam jābūt samērīgam ar tā likumīgo mērķi. Ja jūs ar saviem apgalvojumiem esat pārkāpis citas personas tiesības, tad sodam jābūt samērīgam tieši ar šo pārkāpumu. Tas nozīmē, ka jums uzliktajam sodam jābūt pamatotam un atbilstošam jūsu izdarītā pārkāpuma smagumam.

piemērs Ja tiesa jums piemēro kriminālsodu par to, ka esat pārmērīgi kritizējis kādu valsts ierēdni, tad, ļoti iespējams, tā ir pārkāpusi samērīguma principu. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad par šādiem kritiskiem izteikumiem tiesa jums liek samaksāt tādu naudas sodu, kas ir trīs reizes lielāks nekā par goda un cieņas aizskaršanu jebkad piespriestā summa.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma