Jums var būt svarīgi un noderīgi vairāki nacionālie un starptautiskie cilvēktiesību dokumenti.

Latvijā

Latvijā cilvēka pamattiesības ir iekļautas valsts galvenajā likumā – mūsu konstitūcijā Satversmē. Tās 8. nodaļā ietvertas daudzas svarīgas cilvēktiesības.

Papildus Satversmē garantētajām tiesībām bērnu pamattiesības aizsargā un regulē Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Latvijā ir spēkā arī daudz citu likumu, kas nav cilvēktiesību dokumenti, taču aizsargā cilvēktiesības dažādos aspektos.

piemērs Kriminālprocesa likumā ir ietverti noteikumi, kas garantē cilvēktiesību ievērošanu kriminālprocesa laikā. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem regulē mediju izteikšanās brīvību.

Eiropas un starptautiskie dokumenti

Latvija ir pievienojusies vairākiem nozīmīgiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, un tāpēc tie ir Latvijai saistoši.

Šie dokumenti ir vispārīgi un satur ļoti plašu cilvēktiesību uzskaitījumu. Tie ir šādi:

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

Eiropas Cilvēktiesību konvencija un tās protokoli satur plašu pilsonisko un politisko tiesību klāstu. Šīs konvencijas piemērošanu tās dalībvalstīs uzrauga Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kura ir pieejama arī jums kā privātpersonai.

Uzziniet vairāk par savām iespējām vērsties šajā tiesā.

Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām

Līdzīgi Eiropas konvencijai, šis dokuments satur plašu pilsonisko un politisko tiesību uzskaitījumu. Turklāt tas ir saistošs daudzām valstīm visā pasaulē. Šī pakta piemērošanu uzrauga ANO Cilvēktiesību komiteja, kura ir pieejama arī jums kā privātpersonai.

Uzziniet vairāk par savām iespējām vērsties šajā komitejā.

Eiropas Sociālā harta

Eiropas Sociālā harta satur plašu ekonomisko un sociālo tiesību uzskaitījumu. Eiropas Sociālo tiesību komiteja uzrauga hartas ievērošanu dalībvalstīs. Komiteja nepieņem individuālas sūdzības, taču pieņem kolektīvas sūdzības no noteikta veida organizācijām.

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām

Kā to liecina nosaukums, šis pakts satur plašu ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību uzskaitījumu. Arī šis pakts ir saistošs daudzām valstīm visā pasaulē. Pakta piemērošanu uzrauga ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja, kura ir pieejama arī privātpersonām. Taču Latvija nav ratificējusi jauno Fakultatīvo protokolu, kas sniedz šādu pieeju, tāpēc sūdzības pret Latviju komitejā iesniegt nevar. 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir ietvertas gan pilsoniskās un politiskās tiesības, gan arī sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. Šīs hartas īstenošanu un piemērošanu uzrauga Eiropas Savienības Tiesa un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas. Tomēr harta ir piemērojama tikai saistībā ar Eiropas Savienības tiesībām.

Citi dokumenti

Citi dokumenti, kas attiecas uz specifiskām tiesībām vai personu grupām:

  • Starptautiskā konvencija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (skatīt dokumentu);
  • Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (skatīt dokumentu);
  • Konvencija pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcisku vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu (skatīt dokumentu);
  • Eiropas Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu (skatīt dokumentu);
  • Konvencija par bērna tiesībām (skatīt dokumentu);
  • Eiropas Padomes Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu (skatīt dokumentu);
  • Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (skatīt dokumentu);
  • Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību (skatīt dokumentu).

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma