Kā sūdzēties?

Uzziniet vairāk par iespējām sūdzēties un saņemt kompensāciju, ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu ir pārkāptas.

Sūdzēšanās iespējas

Ja tiesas procesā ir pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu, jūs šo pārkāpumu varat novērst, izmantojot dažādas pārsūdzēšanas iespējas. Jums jācenšas šīs iespējas izmantot. Ja jūs to nebūsiet darījis, tad vēlāk nevarēsiet apgalvot, ka jūsu tiesību pārkāpums bijis jums svarīgs, nav novērsts un jums par to pienākas kompensācija. 

Likumi paredz vairākas iespējas novērst vai labot jūsu tiesību pārkāpumus tiesvedības laikā. Arī sūdzēšanās iespējas ir ieviestas tieši tādēļ. Ja jūs tās nebūsiet izmantojis, tad vēlāk nevarēsiet sūdzēties tiesībsargam vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Pārsūdzēšana

Visi pirmās instances tiesas lēmumi un spriedumi ir pārsūdzami apelācijas instances tiesā, ja vien Administratīvās atbildības likums nenosaka citu kārtību. 

Ļoti svarīgi ir ievērot pārsūdzības termiņus. Administratīvās atbildības likums paredz, ka tiesas lēmumu vai spriedumu var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no tā paziņošanas dienas.

Saprātīgi termiņi

Ja uzskatāt, ka jūsu lietas izskatīšana tiesā pārsniedz saprātīgu periodu, jums jāraksta iesniegums šīs tiesas priekšsēdētājam. 

svarīgi Atsevišķas sūdzības ir iesniedzamas nekavējoties, tiklīdz jūs konstatējat iespējamo pārkāpumu. Piemēram, ja esat uzzinājis par iemesliem, kuru dēļ tiesnesis jūsu lietā varētu būt neobjektīvs, jums par to nekavējoties jāziņo tiesai.

Cilvēktiesību institūcijas

Ja jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu ir pārkāptas un pārkāpums nav novērsts tiesas procesā, jūs varat vērsties ar sūdzību nacionālajās vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās. Tās var pārbaudīt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas, un pēc pārkāpuma konstatēšanas piešķirt jums kompensāciju.

svarīgi Katrai nacionālajai un starptautiskajai cilvēktiesību institūcijai ir atšķirīgas funkcijas un pilnvaras. Uzziniet vairāk par cilvēktiesību institūcijām un to, kā tās var palīdzēt jūsu situācijā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma