Administratīvo pārkāpumu process

Jūs varat vērsties tiesā, ja nepiekrītat valsts iestādes lēmumam, ar kuru jums uzlikts administratīvais sods, un vēlaties to pārsūdzēt.

Administratīvā pārkāpuma lieta

Ja pret jums ir ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta, jūs tiekat saukts pie atbildības par likuma pārkāpumu, taču tas nav tik smags, lai būtu par pamatu kriminālatbildībai.

piemērs Policija var jūs sodīt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, un Valsts ieņēmumu dienests var jūs sodīt par nelieliem nodokļu samaksas pārkāpumiem.

Jūsu lieta tiks izskatīta Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Šī kārtība ir līdzīga kriminālprocesam. Administratīvais pārkāpums no noziedzīga nodarījuma atšķiras ar to, ka nav tik smags.

Pārsūdzēšana tiesā

Jūs varat tikt iesaistīts administratīvā pārkāpuma procesā tiesā, ja vēlaties pārsūdzēt administratīvā soda uzlikšanu. Ja jūs nepiekrītat administratīvajam sodam, kuru jums uzlikusi valsts iestāde, tad varat tās lēmumu pārsūdzēt tiesā. Lai to izdarītu, jums jāievēro sūdzības iesniegšanas kārtība.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Jūsu pamattiesības un garantijas administratīvo pārkāpumu procesā sauc par tiesībām uz taisnīgu tiesu

Vairums būtiskāko taisnīgas tiesas garantiju attiecas uz administratīvo pārkāpumu procesu tieši tāpat kā uz kriminālprocesu. Šīs garantijas ietver abu pušu (jūsu un valsts iestādes) līdztiesību lietas izskatīšanā, tiesības uz aizstāvi un tiesības iesniegt pierādījumus. Tomēr atsevišķām garantijām administratīvo pārkāpumu procesā netiek piešķirta tāda pati nozīme kā kriminālprocesā. Katrā lietā piemērojamo garantiju apmērs ir atkarīgs no pārkāpuma smaguma un iespējamā soda bardzības. 

piemērs Ja jūs tiekat saukts pie atbildības par smēķēšanu publiskā vietā un pieprasāt mutvārdu procesu apelācijas instances tiesā, tad tiesai būs lielāka rīcības brīvība izlemt, vai šadā lietā tas tiešām ir nepieciešams salīdzinājumā ar tādām lietām kā automašīnas vadīšana alkohola reibumā vai konkurences noteikumu pārkāpums. 

Par šo Gidu

Šajā Gidā jūs atradīsiet informāciju par to, kādas ir jūsu pamattiesības gadījumā, ja jūsu administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta apelācijas kārtībā tiesā.

Uzziniet vairāk par savām tiesībām un pienākumiem, kas garantē jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu, un par to, kā sūdzēties gadījumā, ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir aizskartas.

Resursi

Atjaunots 01/07/2020