Pierādījumi

Gan jums, gan valsts iestādei ir tiesības iesniegt tiesā pierādījumus. Tiesai ir jāpieņem jūsu pierādījumi ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi jāievēro otrai pusei.

Tiesai nav pienākuma pieņemt pilnīgi visus pierādījumus, kurus iesniedzat jūs vai valsts iestāde. Pierādījumiem ir jāatbilst trim svarīgiem kritērijiem, proti, ir svarīgi, lai tie būtu:

1. Iegūti likumīgā ceļā

Pierādījumiem jābūt iegūtiem likumīgā ceļā – tas ir pamatnosacījums pierādījumu izmantošanai tiesā. Tas nozīmē, ka pierādījumiem jābūt iegūtiem likumā noteiktajā kārtībā un nepārkāpjot cilvēktiesības un administratīvo pārkāpumu procesa garantijas, tādas kā tiesības uz aizstāvību. Tomēr tiesas process nav automātiski uzskatāms par netaisnīgu tad, ja kāds pierādījums iegūts, pārkāpjot jūsu tiesības (tādas kā tiesības uz privāto dzīvi vai korespondences noslēpumu). Tiesai ir jāizvērtē šāda pārkāpuma ietekme uz jūsu tiesībām un tiesas procesu kopumā.  

Pierādījumi, kas iegūti, pieļaujot procesuālu pārkāpumu, tiesā var tikt izmantoti tikai tad, ja pārkāpums nav būtisks un nevar ietekmēt attiecīgo pierādījumu ticamību un patiesumu.

Pierādījumi, kas iegūti vardarbības vai necilvēcīgas izturēšanās rezultātā, nav pieņemami, un šādu pierādījumu izmantošana tiesā vienmēr novedīs pie jūsu tiesību pārkāpuma. Šādi pierādījumi tiesā nedrīkst tikt izmantoti, pat ja tiem nav izšķirošas nozīmes lietā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu nav pieļaujami pierādījumi, kas iegūti, izmantojot vardarbību, draudus, šantāžu, viltu vai spaidus.

2. Ticami

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu tiesai būtu jāizvērtē arī pierādījumu ticamība. To izvērtējot, tiesa var ņemt vērā pierādījuma veidu, t.i. vai tā ir fotogrāfija, dokuments vai liecinieka sniegta liecība, kā arī to, vai attiecīgo informāciju apstiprina citi lietā esošie pierādījumi. Visi tiesā iesniegtie pierādījumi ir vienlīdz ticami, un neviens pierādījums netiek uzskatīts par ticamāku salīdzinājumā ar pārējiem, pirms tiesa nav to izvērtējusi.

3. Attiecināmi uz jūsu lietu

Tiesa pieņem vienīgi tādus pierādījumus, kam ir nozīme jūsu lietā. Tiesai ir tiesības izvērtēt pierādījumus un noraidīt tos, kuri uz jūsu lietu neattiecas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma