Laulāto tiesības un priekšrocības

Laulība paredz noteiktas tiesības un priekšrocības, kas nav pieejamas personām, kuras saista nevis juridiski atzītas, bet tikai faktiskas attiecības. Šīs priekšrocības visupirms ir saistītas ar mantošanas tiesībām, veselības aprūpi, sociālajiem labumiem, bērna adopciju, nodokļu atvieglojumiem un tiesībām neliecināt pret savu laulāto dažādos procesos.

Veselības aprūpe

Tā kā jūs saskaņā ar likumu esat savam laulātajam vistuvākā persona, jums ir tiesības pieņemt lēmumus viņa vārdā ļoti nozīmīgos ar viņa veselības aprūpi saistītos jautājumos tādā gadījumā, ja viņš pats nav spējīgs to darīt. Šādi lēmumi var būt saistīti, piemēram, ar ārstēšanas akceptēšanu vai atteikšanos no ārstēšanas, kā arī ar tādu specifisku ārstniecības metožu piemērošanu, kuras var izraisīt nopietnus blakus efektus. Jūs arīdzan būsiet pirmais cilvēks, kuram tiks paziņots par to, ka jūsu laulātais izbeidzis ārstēšanos un atstājis medicīnas iestādi.

Jūsu tiesības izlemt šādus jautājumus ir ļoti nozīmīgas, jo attiecīgie lēmumi var lielā mērā ietekmēt jūsu laulātā veselību un visu dzīvi. Tomēr attiecībā uz jūsu laulātā ārstēšanu jums ir jāievēro viņa paša iepriekš izteiktā griba.

Mantošana

Saskaņā ar Civillikumu jūs varat mantot sava laulātā mantu, pat ja nav ne testamenta, ne mantojuma līguma. Turpretī nelaulātam partnerim, lai viņš varētu ko mantot no otra partnera, obligāti jābūt pieminētam testamentā vai mantojuma līgumā.

Turklāt jums ir tiesības uz jūsu laulātā mantojuma neatraidāmo daļu  tādā gadījumā, ja viņš nolēmis ar testamentu vai mantojuma līgumu visu savu mantu atstāt citām personām. Jums ir arī tiesības apstrīdēt šāda testamenta vai mantojuma līguma noteikumus, kaut arī jūs tajā neesat iekļauts. Šādu tiesību nav nelaulātiem partneriem.

Adopcija

Tikai laulātas personas ir tiesīgas kopīgi adoptēt bērnu un tādējādi nodibināt juridiski atzītas attiecības starp tiem kā adoptētājiem un adoptējamo bērnu.

Sociālie labumi

Jums ir tiesības saņemt jūsu laulātā valsts (vai izdienas) pensiju, kas līdz viņa nāves brīdim tika aprēķināta, bet nav izmaksāta. Jums ir tiesības arīdzan saņemt īpašu pabalstu kā personai, kuras laulātais miris, un apbedīšanas pabalstu sakarā ar laulātā nāvi. Papildu sociālās priekšrocības šādā gadījumā ir paredzētas personām, kuru laulātais pildījis valsts dienestu, piemēram, militāro dienestu.

svarīgi Sociālie pabalsti, kas saistīti ar bērna dzimšanu un kopšanu, kā arī vecāku un bērnu attiecības nav atkarīgas no fakta, vai vecāki ir noslēguši laulību.

Nodokļu atvieglojumi

Laulātajiem ir tiesības uz noteiktiem nodokļu atvieglojumiem. Ja jūsu laulātais nav nodarbināts, nesaņem pensiju un jūs viņu uzturat, tad jums ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Tāpat arī Jums nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no dāvanām, ko saņemat no sava laulātā.

Tiesības neliecināt pret savu laulāto

Jums ir tiesības neliecināt pret savu laulāto tiesas procesā. Tas attiecas uz pirmstiesas procesu krimināllietās, kā arī tiesas procesu civillietās, krimināllietās, administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās.

Resursi

Atjaunots 30/06/2020