Kā iegūt informāciju par videonovērošanu?

Pieprasījums datu lietotājam

Jums ir tiesības pieprasīt no iestādes vai personas, kura veikusi videonovērošanu un kuras rīcībā ir jūsu attēlu ietveroši videoieraksti, šādu informāciju:

  • kādi ieraksti ir savākti;
  • par kādu laika posmu ieraksti ir savākti;  
  • kādām personām vai institūcijām videoieraksti ir rādīti vai izplatīti; 
  • kāds ir videoieraksta apstrādes mērķis, juridiskais pamatojums un metode.

Uzziniet vairāk par pieeju saviem personas datiem.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja kompetentā iestāde vai persona atsakās sniegt pieprasīto informāciju, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā

Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • kādu rīcību jūs gaidāt no iestādes vai personas; 
  • ja iespējams, Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • argumenti tam, kādēļ iestādei vai personai būtu jāizpilda jūsu pieprasījums;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju sakarā ar Datu valsts inspekcijas atteikumu. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, kā arī citas prasības varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu lietotājs rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt datu lietotājam par pienākumu nodrošināt jums pieeju informācijai par jūsu attēlu ietverošiem videoierakstiem. Tiesa var arī uzlikt datu lietotājam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Resursi

Atjaunots 22/03/2024