Bērna vislabākās intereses

Bērna vislabākās intereses ir primārie faktori, kas jāizvērtē visos ar bērnu saistītos gadījumos. Bērna vislabākās intereses atkarībā no to dabas un nozīmīguma bieži vien var būt svarīgākas par vecāku un citu cilvēku interesēm.

Bērna vislabāko interešu saturs

Bērna vislabākās intereses ir primārie faktori, kas jāņem vērā jebkādā situācijā, kura ietekmē bērnu. Bērna vislabākās intereses ir ļoti plašs termins, kas sevī ietver bērna labklājības principu un bērna interesi attīstīties drošā, stabilā un viņam nekaitīgā vidē.

Bērna vislabākās intereses ir atkarīgas no dažādiem individuāliem apstākļiem, tādiem kā bērna vecums un brieduma pakāpe, viņa apzinātās vēlmes, vecāku klātbūtne vai prombūtne, dzīves vide un iepriekšējā pieredze.

Visbiežāk iespējamie gadījumi

Bērna vislabākās intereses ir jāievēro, pieņemot ikvienu lēmumu, kas ietekmēs bērnu. Lai bērna viedoklis tiktu ņemts vērā, viņam ir tiesības tikt uzklausītam tiesā un citās institūcijās, tādās kā bāriņtiesa. Kompetentās institūcijas, piemēram, bāriņtiesa un tiesa, katru gadījumu izvērtēs individuāli un rūpīgi izsvērs visu iesaistīto personu – bērna, viņa vecāku, audžuvecāku vai aizbildņu – intereses. Tomēr bērna vislabākās intereses būs jāņem vērā pirmām kārtām. 

Visbiežāk iespējamie gadījumi, kad bērna interesēm ir izšķiroša nozīme:

Resursi

Atjaunots 11/11/2018