Tiesības strādāt un pienākums strādāt

Kamēr atrodaties ieslodzījuma vietā, jums ir tiesības pieteikties uz apmaksātu darbu, ja kāda darba vieta ir brīva. Tomēr jūs nevarat pieprasīt, lai ieslodzījuma vietas administrācija jums nodrošina apmaksātu darba vietu. Turklāt jūs varat tikt lūgts veikt atsevišķus neapmaksātus ieslodzījuma vietas uzturēšanai nepieciešamus darbus.

Uzziniet vairāk par īpašiem noteikumiem attiecībā uz apmaksātu un neapmaksātu darbu:

Neapmaksāts darbs

Ieslodzījuma vietas administrācija var lūgt jūs veikt kādu darbu, kas nepieciešams ieslodzījuma vietas uzturēšanai. Šis darbs nedrīkst aizņemt vairāk kā četras stundas dienā un var būt teritorijas uzkopšana, palīdzība kultūras pasākuma organizēšanā vai cits līdzīga rakstura darbs. Šis darbs, kaut arī netiek apmaksāts, tomēr nav uzskatāms par piespiedu darbu, tādēļ ar to jūsu tiesības nebūs pārkāptas. 

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem atsevišķām ieslodzīto kategorijām (piemēram, mazu bērnu mātēm vai veciem cilvēkiem) nedrīkst uzdot šādu darbu. 

svarīgi Darbu nedrīkst izmantot kā sodu vai diskriminācijas un pazemošanas līdzekli. Turklāt darbs nedrīkst būt pārlieku ilgs vai smags.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums par pienākumu uzlikts veikt tādu darbu, kas nav nepieciešams ieslodzījuma vietas uzturēšanai, vai cita veida darbu tik ilgi, ka acīmredzami ir pārsniegti likumā noteiktie ierobežojumi, var būt pārkāpts piespiedu darba aizliegums.

Kā sūdzēties

Ja jums uzlikts par pienākumu veikt uzkopšanas darbus, pārsniedzot likumā noteiktos ierobežojumus, jums jāsūdzas Ieslodzījuma vietu pārvaldei. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Apmaksāts darbs

Ieslodzījuma vietas administrācijai nav pienākuma jūs nodrošināt ar tāda veida darbu, kādu jūs vēlētos. Tai ir pienākums tikai censties atrast ieslodzītajiem apmaksātu darbu, cik vien tas iespējams atkarībā no pieejamiem līdzekļiem un darba vietām.

Pieteikšanās procedūra

Latvijas tiesību akti noteic: ja ieslodzījuma vietā ir pieejamas apmaksātas darba vietas, jūs varat uz tām pieteikties, iesniedzot pieteikumu ieslodzījuma vietas priekšniekam. Ieslodzījuma vietas priekšnieks pārbaudīs jūsu pieteikumu un lems par jūsu piemērotību konkrētai darba vietai, ievērojot drošības un citus apsvērumus. Priekšroka konkrētas darba vietas aizpildīšanai tiks dota ieslodzītajam ar vispiemērotāko izglītību un pieredzi. Ja uz darba vietu piesakās vairāki līdzvērtīgi kandidāti, tiks izraudzīts tas, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu. 

Darba vietu jums nedrīkst atteikt uz prettiesiski diskriminējošiem pamatiem. 

piemērs Darba vieta jums nedrīkst tikt atteikta tādu iemeslu dēļ kā jūsu tautība, ādas krāsa vai reliģiskā piederība. 

Izmeklēšanas cietums

Kamēr atrodaties izmeklēšanas cietumā, jūs varat strādāt, ja cietuma administrācija jums piedāvā darba vietu. Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem jums šādā gadījumā jāsaņem atļauja ne tikai no cietuma priekšnieka, bet arī no amatpersonas vai iestādes, kas uzrauga jūsu lietu (no procesa virzītāja), piemēram, no policijas, prokuratūras vai tiesas.

Piemērojamais likums

Kamēr jūs strādājat, ir jātiek ievērotiem vispārīgajiem Darba likuma noteikumiem. Tomēr Sodu izpildes kodekss paredz dažus izņēmumus. Piemēram, minimālā alga  ieslodzītajiem, kuri atrodas slēgta tipa vai daļēji slēgta tipa ieslodzījuma vietās, ir puse no valstī vispārīgi noteiktās minimālās darba algas. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja apmaksāts darbs jums ir atteikts jūsu tautības, ādas krāsas dēļ vai uz kāda cita aizliegta pamata, ir pārkāpts diskriminācijas vai nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Kā sūdzēties

Ja uzskatāt, ka ieslodzījuma vietas priekšnieks jums darba vietu  atteicis uz prettiesiska pamata, jums viņa lēmums jāpārsūdz Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Jūs nevarat šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Ja jūs ieslodzījuma vietā nodarbina valsts vai privātpersona, tad visi strīdi, kas saistīti ar darba attiecībām, ir risināmi saskaņā ar procedūru, kas noteikta Civilprocesa likumā un Darba likumā. Jūs varat iesniegt sūdzību arī Valsts Darba inspekcijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma