Īpašas sūdzības

Dažos īpašos gadījumos sūdzība iesniedzama speciālām iestādēm, kas izveidotas, lai izskatītu īpaša veida sūdzības un sakarā ar tām, piemēram, veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu vai novērtētu veselības aprūpes kvalitāti.

Īpašai iestādei jums sava sūdzība jāiesniedz tad, ja ieslodzījuma vietas administrācija nav uzskatāma par pietiekami kvalificētu vai neatkarīgu institūciju šīs sūdzības izskatīšanai un ir citas, īpaši šāda veida sūdzību izskatīšanai izveidotas iestādes. 

Visbiežāk sastopamie vispārējās procedūras izņēmumi ir šādi:

Sūdzība par cita ieslodzītā izdarītu noziedzīgu nodarījumu

Ja cits ieslodzītais ir pret jums noziedzies, šo noziegumu izmeklēs izmeklētājs, kas parasti ir ieslodzījuma vietas personāla loceklis. Izmeklēšana tiks veikta saskaņā ar Kriminālprocesa likumu. Ja uzskatāt, ka pret jums ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, jums par to jāziņo ieslodzījuma vietas personālam vai priekšniekam. Šī informācija tiks nodota atbildīgajai amatpersonai vai izmeklētājam. 

Sūdzība par ieslodzījuma vietas personāla vardarbību

Ja esat bijis iesaistīts vardarbīgā konfliktā ar ieslodzījuma vietas personālu, attiecīgos apstākļus izmeklēs Iekšējās drošības birojs. Sūdzība jāadresē tieši tam, bet varat to iesniegt arī ieslodzījuma vietas priekšniekam, kuram ir pienākums pārsūtīt šādu sūdzību Iekšējās drošības birojam. 

Sūdzība par ieslodzījuma vietā veikta noziedzīga nodarījuma neefektīvu izmeklēšanu

Ja cits ieslodzītais  pret jums noziedzies un jūs uzskatāt, ka ieslodzījuma vietas izmeklētājs attiecīgo noziegumu nav izmeklējis efektīvi – piemēram, nav ierosināts kriminālprocess, lai gan, jūsuprāt, tam vajadzēja tikt ierosinātam, vai arī izmeklēšana, jūsuprāt, nav bijusi efektīva vai pienācīga, – jūs par to varat sūdzēties prokuroram.

Ieslodzījuma vietas amatpersonu veiktus noziedzīgus nodarījumus vai vardarbīgas rīcības gadījumus izmeklēs Iekšējās drošības birojs. Ja uzskatāt, ka noziegums nav izmeklēts efektīvi, par to jāsūdzas uzraugošajam prokuroram.

Ja nezināt, tieši kuram prokuroram sūdzību adresēt, adresējiet to prokuratūrai. Jūsu sūdzība tiks nosūtīta atbildīgajai amatpersonai.

Sūdzība par veselības aprūpes kvalitāti

Ja uzskatāt, ka jums nodrošinātā veselības aprūpe nav bijusi pietiekama vai atbilstoša vai ka ārsts nav savus pienākumus veicis kvalitatīvi, jums sūdzība jāiesniedz Veselības inspekcijai.  

Savukārt Veselības inspekcijas lēmumu jūs varat pārsūdzēt Veselības inspekcijas direktoram un viņa lēmumu – administratīvajā tiesā. Šī procedūra ir aprakstīta Veselības inspekcijas nolikumā

Sūdzība par darba apstākļiem

Ja jūs ieslodzījuma vietā nodarbina valsts iestāde vai privāts uzņēmējs, visi ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti strīdi ir risināmi saskaņā ar procedūru, kas noteikta Civilprocesa likumā un Darba likumā. Jūs varat arī iesniegt sūdzību Valsts darba inspekcijai.

Sūdzība par sliktu ēdiena kvalitāti

Ja ēdiens, ka jums tiek dots, nav kvalitatīvs (piemēram, izbeidzies produktu lietošanas termiņš vai maltīte nav pienācīgi sagatavota utt.) vai porcijas ir pārāk mazas, vispirms jāsūdzas ieslodzījuma vietas priekšniekam.  

Ja ieslodzījuma vietas priekšnieks nevar vai necenšas šo problēmu atrisināt, varat sūdzēties Pārtikas un veterinārajam dienestam. Tam būs jāpārbauda jums piedāvātā ēdiena kvalitāte un jāpieņem lēmums par to, vai tā ir vai nav pienācīga. Ja nepieciešams, Pārtikas un veterinārais dienests liks ieslodzījuma vietas administrācijai nodrošināt pienācīgas kvalitātes ēdiena piedāvāšanu ieslodzītajiem. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma