Ja jums ir pamats domāt, ka ieslodzījuma vietā ir pārkāptas jūsu cilvēktiesības, jūs varat iesniegt sūdzību par attiecīgo pārkāpumu. Tas ir svarīgi, lai izbeigtu pārkāpumu, novērstu līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos,  kā arī tādēļ,  lai jūs varētu saņemt kompensāciju. 

Uzziniet vairāk par šādiem visbiežāk sastopamiem sūdzību veidiem:

Sūdzības par apstākļiem ieslodzījuma vietā

Ja uzskatāt, ka apstākļi ieslodzījuma vietā pārkāpj jūsu tiesības, jums vispirms jāsūdzas ieslodzījuma vietas personālam un priekšniekam. Ja uzskatāt, ka viņi nav pienācīgi reaģējuši uz jūsu sūdzību, jums jāsūdzas Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

Sūdzības par ieslodzījuma vietas personāla rīcību vai lēmumiem

Ja uzskatāt, ka ieslodzījuma vietas amatpersona ar savu lēmumu vai rīcību ir pārkāpusi jūsu tiesības, sūdzība jāiesniedz ieslodzījuma vietas priekšniekam vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei. Ieslodzījuma vietu pārvalde ir iestāde, kas pārrauga visu Latvijā esošo ieslodzījuma vietu darbību. Tai ir pienākums izskatīt jūsu sūdzību. 

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem parastā kārtībā jūs varat pārsūdzēt ieslodzījuma vietas administrācijas lēmumu mēneša laikā no dienas, kad esat to saņēmis. Ja tas ir rakstveida lēmums, tajā jābūt norādītam pārsūdzības termiņam un procedūrai.

Ja uzskatāt, ka konkrēts ieslodzījuma vietas darbinieks ar savu rīcību (nevis rakstveida lēmumu) ir pārkāpis jūsu tiesības, sūdzība jāiesniedz ne vēlāk kā gada laikā pēc attiecīgās rīcības. 

Ja vēlaties sūdzēties par ieslodzījuma vietas amatpersonas vardarbību vai noziedzīgu nodarījumu, uzziniet vairāk par īpašām procedūrām.

Sūdzības par ieslodzījuma vietas priekšnieka lēmumiem

Jebkuru ieslodzījuma vietas priekšnieka lēmumu jūs varat pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldei. Ja tas ir rakstveida lēmums, tajā jābūt norādītai tā pārsūdzības procedūrai un termiņam. 

Pārsūdzība administratīvajā tiesā

Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu, kas saistīts ar rupju jūsu tiesību pārkāpumu, jūs varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Tai sūdzība jāiesniedz mēneša laikā no dienas, kad saņēmāt Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu. Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumā arīdzan jābūt ietvertai informācijai par to, kur un kad to var pārsūdzēt. 

Uzziniet vairāk par savām tiesībām administratīvajā tiesā.

Pārsūdzība augstākā tiesu instancē

Administratīvajai tiesai ir trīs līmeņi: 

  • pirmās instances tiesa (Administratīvā rajona tiesa); 
  • apelācijas instances tiesa (Administratīvā apgabaltiesa) un 
  • kasācijas instances tiesa (Augstākā tiesa). 

Parastā gadījumā sūdzība var tikt izskatīta visās trijās instancēs. Uzziniet vairāk par pārsūdzību administratīvajā tiesā.  

Izņēmumi

Dažus lēmumus var pārsūdzēt tikai vienā vai divos administratīvās tiesas līmeņos. 

piemērs Tikai pirmās instances tiesā (Administratīvajā rajona tiesā) var pārsūdzēt lēmumu par: 

  • apmeklējuma aizliegumu;
  • īslaicīga apmeklējuma uzraudzību;
  • aizliegumu atstāt ieslodzījuma vietu, lai piedalītos radinieka bērēs, vai cita svarīga iemesla dēļ.

Lēmums ievietot jūs soda izolatorā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā (Administratīvajā rajona tiesā) un pēc tam – tikai kasācijas instances tiesā (Augstākajā tiesā).

Sūdzības par citu ieslodzīto rīcību

Ieslodzījuma vietas personāls un priekšnieks ir atbildīgi par ieslodzījuma vietas apstākļiem un kārtību. Tādēļ gadījumā, kad citi ieslodzītie ir pārkāpuši jūsu tiesības, jums par to jāziņo ieslodzījuma vietas personālam vai priekšniekam. 

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši citi ieslodzītie.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma