Administratīvo pārkāpumu process

Jūs varat vērsties tiesā, ja nepiekrītat valsts iestādes lēmumam, ar kuru jums uzlikts administratīvais sods, un vēlaties to pārsūdzēt. Jūs var izsaukt uz tiesu arī tad, ja pret jums ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta, kuras izskatīšana ir tiesas kompetencē.

Administratīvā pārkāpuma lieta

Ja pret jums ir ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta, jūs tiekat saukts pie atbildības par likuma pārkāpumu, taču tas nav tik smags, lai būtu par pamatu kriminālatbildībai.

piemērs Policija var jūs sodīt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, un Valsts ieņēmumu dienests var jūs sodīt par nelieliem nodokļu samaksas pārkāpumiem.

Jūsu lieta tiks izskatīta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Šī kārtība ir līdzīga krimināllietu izskatīšanas kārtībai. Administratīvais pārkāpums no noziedzīga nodarījuma atšķiras ar to, ka nav tik smags.

Pārsūdzēšana vai lietas izskatīšana tiesā

Administratīvā pārkāpuma procesā tiesā jūs varat tikt iesaistīts divos gadījumos:

1. Ja vēlaties pārsūdzēt valsts iestādes lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu
Ja jūs nepiekrītat administratīvajam sodam, kuru jums uzlikusi valsts iestāde, tad varat tās lēmumu pārsūdzēt tiesā. Lai to izdarītu, jums jāievēro sūdzības iesniegšanas kārtība.

2. Ja jūsu administratīvā pārkāpuma lietu izskata tiesa
Atsevišķu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana var būt tiesas kompetencē. Šādā gadījumā valsts iestāde, kas konstatējusi pārkāpumu, nodod jūsu lietu tiesai. Savukārt tiesa jūs informē par lietas izskatīšanu tiesā. Ja jūs nepiekrītat tiesas nolēmumam un vēlaties to pārsūdzēt, tad varat vērsties ar sūdzību augstākas instances tiesā. Uzziniet vairāk par pārsūdzēšanu.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Jūsu pamattiesības un garantijas administratīvo pārkāpumu procesā sauc par tiesībām uz taisnīgu tiesu

Vairums būtiskāko taisnīgas tiesas garantiju attiecas uz administratīvo pārkāpumu procesu tieši tāpat kā uz kriminālprocesu. Šīs garantijas ietver abu pušu (jūsu un valsts iestādes) līdztiesību lietas izskatīšanā, tiesības uz aizstāvi un tiesības iesniegt pierādījumus. Tomēr atsevišķām garantijām administratīvo pārkāpumu procesā netiek piešķirta tāda pati nozīme kā kriminālprocesā. Katrā lietā piemērojamo garantiju apmērs ir atkarīgs no pārkāpuma smaguma un iespējamā soda bardzības. 

piemērs Ja jūs tiekat saukts pie atbildības par smēķēšanu publiskā vietā un pieprasāt mutvārdu procesu apelācijas instances tiesā, tad tiesai būs lielāka rīcības brīvība izlemt, vai šajā lietā tas tiešām ir nepieciešams vairāk nekā lietā par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.

Par šo Gidu

Šajā Gidā jūs atradīsiet informāciju par to, kādas ir jūsu pamattiesības gadījumā, ja jūsu administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta tiesā.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×