Tev ir tiesības uz izglītību, un šīs tiesības pieder pie cilvēktiesībām. Tiesības uz izglītību ir ļoti svarīgas, jo izglītība palīdz tev kļūt par neatkarīgu, pilnībā attīstītu cilvēku un sabiedrības locekli. Tā tev palīdz apzināt arī citas cilvēktiesības, tostarp tiesības uz ģimenes dzīvi, un saprast, kā tu tās varat īstenot.

Tiesības uz izglītību

Tavas tiesības uz izglītību garantē, ka tu vari:

  • mācīties izglītības iestādē
  • iegūt oficiālu apliecinājumu (diplomu) par apgūto izglītību

Ja esi cilvēks ar funkcionālu invaliditāti, tev jābūt pieejamām tādām speciālām izglītības programmām, kas atbilst tavām vajadzībām.

Bezmaksas pamata un vidējā izglītība Latvijā

Latvijas konstitūcija – Satversme – garantē tev bezmaksas pamata un vidējo izglītību. Tas nozīmē, ka tu vari doties uz skolu un tev tiks nodrošināts viss, kas nepieciešams mācībām, piemēram, grāmatas, elektroniskie līdzekļi, sporta ekipējums, instrumenti utt. Tomēr taviem vecākiem ir pienākums nodrošināt tev individuālos mācību piederumus, tādus kā kancelejas preces vai sporta apģērbs. 

Pienākumi izglītības procesā

Tavas tiesības uz izglītību ir nesaraujami saistītas arī ar dažiem Izglītības likumā paredzētiem pienākumiem, piemēram:

  • iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību 
  • ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus
  • ievērot skolotāju, citu skolēnu un citu cilvēku tiesības un intereses
  • būt pieklājīgam un nelietot emocionālu vai fizisku vardarbību pret citiem izglītības iestādē esošajiem cilvēkiem
  • nepakļaut briesmām savu veselību, drošību un dzīvību, kā arī citu izglītības iestādē esošo cilvēku veselību, drošību un dzīvību

Mācību valoda

Tiesības uz izglītību negarantē, ka tu to saņemsi savā dzimtajā valodā vai citā paša izraudzītā valodā. Latvijā mācību valoda ir oficiālā valsts valoda, un tā ir latviešu valoda.

Tomēr ir arī daži izņēmumi. Atsevišķus mācību priekšmetus tu vari apgūt savā dzimtajā valodā, ja valsts to ir atzinusi par mazākumtautības valodu. Latvijā mazākumtautību valodas ir krievu, poļu, ukraiņu, igauņu, lietuviešu un baltkrievu valoda, kā arī ivrits. Piemēram, 2/5 no mācību priekšmetiem vidusskolā tu vari apgūt mazākumtautības valodā. Arī dažus valsts eksāmenus tu vari kārtot mazākumtautības valodā. 

Domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība

Domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība ir viena no tavām cilvēktiesībām. Šī brīvība nozīmē to, ka tu vari brīvi gan mutvārdos, gan arī citādi paust citiem cilvēkiem savas domas un pārliecību. Piemēram, varbūt tu vēlies nēsāt kaklā krustiņu, piedalīties kopīgā lūgšanā vai ievērot veģetāru diētu. 

svarīgi Tev ir jāciena arī citu skolēnu pārliecība tādā pašā veidā, kā viņiem jāciena Tavējā. Tādēļ tev ir jārespektē tas, ko citi skolēni pauž kā savu pārliecību, pat ja tu tai nepiekrīti.

Savukārt skolā jābūt nodrošinātai neitrālai atmosfērai neatkarīgi no skolēnu un skolotāju reliģiskās piederības. Tādēļ tavas tiesības paust savus reliģiskos uzskatus skolā dažreiz var tikt ierobežotas.

piemērs Tev var lūgt, lai skolas telpās nenēsā galvassegu vai sejas aizsegu, jo tādējādi tu uzkrītošā veidā piesaistītu citu cilvēku uzmanību savai reliģiskajai pārliecībai. Šāda prasība nodrošina neitrālas gaisotnes uzturēšanu skolā. 

Reliģijas un ētikas kā mācību priekšmetu izvēle

Latvijā tu vari pēc savas izvēles apmeklēt vai nu kristīgās ticības mācības, vai ētikas stundas vai arī apgūt abus priekšmetus. Ja tev ir vismaz 14 gadu, tad attiecīgo izvēli vari izdarīt pats. 

  • Kamēr vēl neesi sasniedzis 14 gadu vecumu, šī izvēle jāizdara taviem vecākiem (vai ieceltajam aizbildnim) kopīgi ar tevi un par to jāinformē skola.
  • Pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas tu šo izvēli vari izdarīt patstāvīgi un par to informēt skolu, iesniedzot paša parakstītu pieteikumu. Tomēr tam jāpievieno vecāka (ieceltā aizbildņa) rakstveida piekrišana. 

Resursi

Atjaunots 22/09/2022