Laulība atzīstama par spēkā neesošu, ja tā noslēgta fiktīvi vai neievērojot laulības slēgšanai noteiktos ierobežojumus un prasības.

Fiktīva laulība

Laulība, kas noslēgta fiktīvi, proti, bez nolūka dibināt ģimeni, nav likumīga un tādējādi nav spēkā.

piemērs Laulība ir fiktīva, ja tā noslēgta starp Latvijas pilsoni un trešās valsts  pilsoni, kuriem nav faktisku partnerattiecību, un tās slēgšanas mērķis ir iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā.

Formālas prasības

Tāpat laulība ir uzskatāma par nelikumīgu, ja nav ievēroti formālie laulības slēgšanas ierobežojumi  vai nav izpildītas formālās prasības attiecībā uz laulības slēgšanu.

piemērs Laulību var atzīt par nelikumīgu, ja nav ievērotas prasības attiecībā uz laulātā izvēli vai vecumu.

Piespiedu laulība

Laulību var atzīt par spēkā neesošu, ja tā noslēgta piespiedu kārtā draudu vai citādu manipulatīvu darbību rezultātā.

Kā sūdzēties?

Ja laulība ir nelikumīga, jebkurš no laulātajiem var iesniegt pieteikumu tās pasludināšanai par spēkā neesošu jeb anulēšanai. Uzziniet vairāk par to, kā laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu.

Resursi

Atjaunots 19/02/2017