Jums ir tiesības prasīt, lai tiesa uzaicina uz tiesas sēdi jūsu lieciniekus, kā arī tiesības uzdot jautājumus tiem lieciniekiem, kuri liecina pret jums. Tiesas procesā tiesai jāļauj gan jums, gan valsts iestādei izmantot šīs tiesības ar vienādiem noteikumiem.

Liecinieku liecību pieņemšana

Personu liecības ir pierādīšanas līdzeklis. Tāpēc liecībām, tāpat kā jebkuram citam pierādījumam, ir jāattiecas uz lietu un jābūt iegūtām likumīgā ceļā.

Tiesai ir pienākums uzaicināt tikai tos lieciniekus, kuru liecības attiecas uz jūsu lietu. Tādēļ, ja vēlaties, lai kāda konkrēta persona tiktu uzaicināta liecināt jūsu labā, jums tiesai jāpaskaidro, kādēļ šī liecība jūsu lietā ir svarīga. Ja esat sniedzis labu pamatojumu liecinieka uzaicināšanai, bet tiesa atteikusies viņu uzaicināt, tad tiesai savs atteikums ir jāpamato.

Tiesai pret abu pušu lieciniekiem jāizturas vienlīdzīgi. Jūsu tiesības ir pārkāptas, ja tiesa uzaicinājusi nozīmīgu valsts iestādes piedāvāto liecinieku, bet atteikusies uzaicināt tikpat nozīmīgu liecinieku, kuru piedāvājāt jūs.

Pierādījumu novērtēšana

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu tiesa var izvērtēt arī liecību ticamību. To darot, tiesa var ņemt vērā visus jūsu lietā zināmos faktus un apstākļus. Visu liecinieku liecības to sniegšanas brīdī ir uzskatāmas par vienlīdz ticamām, un neviena liecība nevar tikt uzskatīta par ticamāku salīdzinājumā ar pārējām, pirms tiesa nav to izvērtējusi.

Liecinieka neierašanās

Ja liecinieks, kurš sniedzis rakstveida liecību pret jums, nevar piedalīties tiesas sēdē, tad viņa prombūtnei ir jābūt pamatotai ar svarīgu attaisnojošu iemeslu. Lai gan jums ir tiesības uzdot lieciniekam jautājumus, jūsu tiesības ne vienmēr būs aizskartas tāpēc vien, ka kāds liecinieks nebūs piedalījies tiesas sēdē. Taču tādā gadījumā, ja konkrēta liecinieka sniegtajai liecībai ir izšķiroša nozīme jums nelabvēlīga tiesas nolēmuma pieņemšanā, bet jums netiek dota iespēja uzdot viņam jautājumus, visticamāk, jūsu tiesības būs pārkāptas.

Ja liecinieks nav ieradies uz tiesas sēdi, valsts iestādei jāveic darbības, kas nepieciešamas, lai viņu sameklētu un atvestu uz tiesu. Taču tad, ja valsts iestāde savu iespēju robežās ir darījusi visu nepieciešamo, bet liecinieks nav atrasts un atvests uz tiesu, tiesa tomēr var turpināt lietas izskatīšanu.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos, piemēram, tad, ja laikā, kamēr risinās tiesas process, liecinieks ir miris vai nav atrodams, tiesa var izmantot tiesas procesā šā liecinieka agrāk sniegtās liecības. Taču tiesai ir jāpārliecinās, vai tās ir pietiekami ticamas un vai tās apstiprina citi lietā esošie pierādījumi. Šī prasība ir sevišķi svarīga tad, ja attiecīgajām liecībām ir izšķiroša nozīme jums nelabvēlīga tiesas nolēmuma pieņemšanā.

Resursi

Atjaunots 06/07/2020