Valsts iestādei, kas piemērojusi jums administratīvo sodu, tiesā ir pienākums pierādīt, ka jūs esat izdarījis attiecīgo administratīvo pārkāpumu.

Valsts iestādei ir pienākums sniegt pietiekamus un atbilstošus pierādījumus tam, ka jūs esat atbildīgs par konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Taču tas nenozīmē, ka jums nebūs jāpierāda savu apgalvojumu patiesums.

Vispārzināmi fakti vai noteikti juridiski pieņēmumi tiek uzskatīti par patiesiem, ja vien jūs nespējat pierādīt pretējo. Šie pieņēmumi paši par sevi neaizskar jūsu tiesības, ja jums tiek nodrošinātas tiesības tos apšaubīt.

piemērs Tiek uzskatīts, ka ikviena persona pārzina savus profesionālos pienākumus. Tāpat tiek pieņemts, ka visas personas apzinās pienākumus, ko tām uzliek tās valsts likumi, kurā šīs personas atrodas.

Ja jums ir alibi vai jūsu atbildību izslēdz citi attaisnojoši apstākļi, kas jūsu lietā nav norādīti, tad valsts iestādei nav pienākuma tos noskaidrot. Iesniegt attiecīgo informāciju tiesā un pierādīt tās patiesumu ir jūsu pienākums.

Resursi

Atjaunots 04/07/2020