Zemākas instances tiesas spriedumus administratīvo pārkāpumu lietās var pārsūdzēt augstākas instances tiesā. Parasti šajās lietās ir tikai viens pārsūdzības līmenis tiesā, kas nozīmē, ka apelācijas tiesa ir augstākā tiesas instance.

Parasti cilvēktiesības negarantē pārsūdzības iespējas pilnīgi visās lietās un strīdos. Taču, ja Latvijas likumi paredz iespēju pārsūdzēt zemākas instances tiesas nolēmumu, kā tas vairumā gadījumu arī ir, tad augstākas instances tiesām visās procesa stadijās ir jāievēro taisnīgas tiesas priekšnoteikumi un garantijas.

Apelācijas instances tiesa

Latvijā pirmās instances tiesas spriedums var tikt pārsūdzēts augstākā tiesā – apelācijas instances tiesā (apgabaltiesā). Tiesas procesā apelācijas instances tiesa izvērtēs divus galvenos aspektus - nepareizu pierādījumu izvērtēšanu vai nepareizu tiesību normu piemērošanu vai iztulkošanu. Kopumā jūsu tiesības un pienākumi apelācijas instances tiesā ir tādi paši kā pirmās instances tiesā. Taču atkarībā no jautājumiem, kurus esat norādījis savā apelācijas sūdzībā, atsevišķas tiesības (piemēram, tiesības pieprasīt mutvārdu procesu un tiesības piedalīties tiesas sēdē) var būt ierobežotas.

Administratīvo pārkāpumu lietās apelācijas instances tiesas taisīto spriedumu nav iespējams pārsūdzēt kasācijas instancē (Augstākajā Tiesā).

Resursi

Atjaunots 04/07/2020