Visām tiesām ir jāstrādā atklāti, lai to darbība un nolēmumi būtu sabiedrībai pieejami un pārskatāmi.

Tas nozīmē, ka tiesa nevar noturēt tiesas sēdes un taisīt spriedumus slepenībā, bet tai jānodrošina, ka tiesas darbs ir sabiedrībai atklāts un pārskatāms.

Tiesības uz atklātu tiesas sēdi

Jūsu tiesības uz atklātu tiesas sēdi vismaz vienā tiesu instancē ietver:

1. Tiesības uz lietas izskatīšanu atklātā mutvārdu procesā

Tiesības uz mutvārdu procesu parasti attiecas uz lietas izskatīšanu vismaz vienā tiesu instancē. Prasība noturēt atklātu tiesas sēdi uz apelācijas instances tiesu attiecas tikai tad, ja tā nolemj lietu izskatīt mutvārdu procesā. Uzziniet vairāk par mutvārdu procesu un lietām, kuras apelācijas instances tiesa var neskatīt mutvārdu procesā.  

2. Tiesības uz sprieduma publisku pasludināšanu 

Visu instanču tiesas spriedumiem jābūt publiski pieejamiem. Publiska sprieduma pasludināšana nenozīmē to, ka visiem spriedumiem jābūt nolasītiem tiesas sēžu zālē sabiedrības locekļu klātbūtnē. Spriedums tiks uzskatīts par publiski pasludinātu arī tad, ja tas būs sabiedrībai pieejams, piemēram, īpašā mājaslapā internetā. 

Atkarībā no konkrētas lietas apstākļiem atsevišķas sprieduma daļas, tādas kā aizsargājamo liecinieku personas dati vai cita konfidenciāla informācija, var būt aizklātas. Tiesa nevar atzīt par konfidenciālu visu spriedumu. Lēmumam par personas vainu vai nevainīgumu un piespriesto sodu vienmēr jābūt publiskam.

Izņēmumi

Mutvārdu process tiesā parasti ir atklāts. Tas nozīmē, ka tiesas sēžu zālē atļauts atrasties gan sabiedrības locekļiem, gan masu mediju pārstāvjiem. Taču to klātbūtne visā lietas izskatīšanā vai atsevišķās tiesas sēdēs var tikt ierobežota, ja tam ir pamatoti iemesli.

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu lieta jāizskata slēgtā sēdē (bez sabiedrības locekļu piedalīšanās), ja tas nepieciešams valsts noslēpuma, adopcijas noslēpuma un ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzībai, kā arī lietās, kurās pie atbildības saucamā persona vai cietušais ir nepilngadīgais.

Resursi

Atjaunots 01/07/2020