Pilsoniskā līdzdalība

Pilsoniskā līdzdalība ir indivīda sabiedriskās dzīves svarīga sastāvdaļa un demokrātijas galvenā sastāvdaļa.

Pilsoniskā līdzdalība izpaužas daudzos un dažādos sabiedriskās dzīves aspektos. Tā citstarp ietver ikviena pilsoņa tiesības piedalīties sabiedrisko lietu kārtošanā, tiesības balsot un tikt ievēlētam, kā arī tiesības piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem. Tai ir būtiska nozīme demokrātijas procesos, un, pateicoties tai, valsts iestāžu pieņemtie lēmumi atbilst to cilvēku interesēm, kurus šie lēmumi skar. Pilsoniskā līdzdalība arī veicina sabiedrības vienotību un palīdz pilsoņiem justies vairāk iekļautiem sabiedrībā un sabiedriskajā dzīvē.

Pilsoniskā līdzdalība & cilvēktiesības

Pilsoniskā līdzdalība ir cieši saistīta ar dažādām cilvēktiesībām, tostarp vārda brīvību, biedrošanās brīvību un tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos, tiesībām uz brīvām vēlēšanām un diskriminācijas aizliegumu.

Par šo Gidu

Šā Gida mērķis ir mudināt iedzīvotājus vairāk uzzināt par pilsonisko līdzdalību un izmantot savas tiesības uz to, kā arī iepazīstināt viņus ar juridiskiem aspektiem, kas ir būtiski, cenšoties kļūt par aktīviem sabiedriskās dzīves dalībniekiem.

Šajā Gidā ir izskaidrotas pilsoņu un nepilsoņu tiesības uz pilsonisko līdzdalību un atspoguļots tas, kā likums aizsargā šīs tiesības. Tajā sniegta arī informācija par to, kā iesniegt sūdzību un kādi ir pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad tiesības uz pilsonisko līdzdalību tiek pārkāptas.

Uzziniet vairāk par:

Resursi

Atjaunots 25/07/2023